#WVDD – klantkloof

We hebben de afgelopen jaren tal van kloven tussen mensen zien ontstaan: een beschavingskloof, een cultuurkloof, een informatiekloof, een kenniskloof, een machtskloof, een opleidingskloof, een welvaartskloof, zelfs een taalkloof. Er zijn er te veel om op te noemen.

Vandaag maakt in de media een nieuwe kloof zijn opwachting. In het Algemeen Dagblad staat een artikel over ‘de klantkloof. Die gaapt vaak flink tussen bedrijf en eindgebruiker.’ We snappen meteen wat met klantkloof bedoeld wordt: de omstandigheid dat een organisatie niet goed weet wat haar klanten willen, waardoor haar producten of diensten niet op de behoeften van klanten afgestemd zijn.

Klantkloof is op het eerste gezicht de zoveelste samenstelling met kloof, maar bij nader inzien is de structuur van deze samenstelling anders dan die van informatiekloof, machtskloof, taalkloof en al die andere kloven tussen mensen. Klantkloof beschrijft namelijk niet in welk opzicht (informatie, macht, taal, welvaart e.d.) er een kloof tussen mensen bestaat, het noemt alleen het subject dat aan de andere kant van de kloof ligt: de klant.

Zijn er niet meer kloven die op vergelijkbare wijze de persoon of groep aan de andere kant van de kloof beschrijven? De man-vrouwkloof noemt beide personen waartússen een kloof bestaat, de noord-zuidkloof noemt de locaties waartussen een kloof bestaat (en indirect de bewoners van die locaties). En dan hebben we ook nog de klassenkloof, een samenstelling die soms wordt gebruikt in de betekenis ‘kloof tussen de sociale klassen’.

Samenstellingen die slechts één van de partijen noemen waartussen een kloof bestaat, zijn dun gezaaid. In de krantendatabase vinden we er geen voorbeelden van, maar na enig nadenken en googelen komen we op burgerkloof(kloof die de overheid ervaart of zou moeten ervaren tussen haar en de burger), consumentenkloof (kloof die de producent ervaart tussen hem en de consument) en patiëntenkloof (kloof die bestaat tussen de zorgverlening en de patiënten).

Via Google levert klantkloof een enkele hit op van een marketeer, daarnaast kan ook de variant klantenkloofwelgeteld één keer via Google worden gevonden. Misschien is dat zelfs een betere variant, in elk geval een variant waarvan het eerste woorddeel formeel beter aansluit bij de verwante samenstellingen consumenten– en patiëntenkloof.

klantkloof

(de, …kloven) verschil tussen de veronderstellingen die binnen een onderneming bestaan over de behoeften van haar klanten, en de verwachtingen die de klanten zelf hebben ten aanzien van de producten van de onderneming

Ton den Boon, hoofdredacteur Dikke Van Dale

Het Woord van de Dag (#WVDD) wordt mede mogelijk gemaakt door Taalbank.nl. Dit artikel is ook te vinden op de website van Taalbank.nl.

Vorig artikel
Volgend artikel